VERKOOPSVOORWAARDEN

AANBIEDINGEN – OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie van het order door de verkoper, op een in de branche gebruikelijke wijze.
 3. In geval van herroeping door de koper, na het afsluiten van de overeenkomst met betrekking tot de levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde goederen of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, is de koper gehouden het volledige bedrag van deze overeenkomst te voldoen. De verkoper kan hierbij aanspraak maken op een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, in het geval de verkoper, op het ogenblik van herroeping van de overeenkomst door de koper, reeds gestart is met de vervaardiging of bestelling van de op maat gemaakte goederen.

LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Alle bestellingen zullen steeds naar ons beste vermogen worden uitgevoerd. Ze worden echter enkel aangenomen onder voorbehoud van aanvaarding van onzentwege.
 2. Leveringstermijnen worden alleen bij wijze van inlichting gegeven. Goederen/diensten worden geleverd aan consumenten binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Ingeval van laattijdige levering aan een consument, dient de consument de verkoper hiervoor in gebreke te stellen en een passende termijn voor te stellen om tot levering over te gaan. Levert de verkoper niet binnen die termijn, dan kan de consument de overeenkomst kosteloos opzeggen, en aanspraak maken op een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.
 3. De goederen worden vervoerd op risico van de klant, zelfs indien deze franco worden verzonden.

  INSTALLATIE

  1. Installaties worden geacht te gebeuren onder toezicht en verantwoordelijkheid van de klant. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor bestaande slechte of onwettelijke voorzieningen, zoals: elektrische-, gas-, mazout- of waterleiding, waarop onze diensten de toestellen aansluiten, hetzelfde geldt voor de aansluiting van verwarmingstoestellen op rookkanalen die vervuild zijn of niet conform gebouwd zijn of niet bestand tegen hoge temperaturen. Tevens ook voor alle andere onzichtbare gebreken.
  2. Goederen dienen bij levering via een trap (indien van toepassing) op een veilige en verantwoorde manier naar boven gebracht kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is moet er een goederenlift voorzien worden. Huurkosten voor deze lift zijn steeds ten laste van de klant. Er wordt tot maximum de 2de verdieping geleverd via een trap en dit steeds onder voorbehoud.

  BETALING

  1. Al onze facturen zijn bij aflevering contant te betalen, zonder korting tenzij er een andere schriftelijke overeenkomst getroffen werd.
  2. Indien de klant geen consument is in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht en de goederen aankoopt voor beroepsmatige doeleinden, zal in geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, van de totale prijs. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  3. De goederen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig betaald zijn. Wij behouden ons het recht voor ze in geval van laattijdige betaling terug te nemen.
  4. Het aanvaarden van wissels of welke andere regeling ook, brengt geen wijziging aan clausule b. en brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. Protest- en inningskosten zijn ten laste van de klant.
  5. Voorschotten worden nooit terugbetaald.
  6. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. In alle gevallen van betwisting of niet-betaling zijn uitsluitend het Vredegerecht te Gent en de ondernemingsrechtbank te Gent bevoegd.
  7. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs door een consument in de zin van artikel I.1,2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal de verkoper de consument een kosteloze herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen vanaf, ofwel de 3de werkdag na het verzenden van voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen verhoogd met: een verwijlinterest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid  van de  Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand, berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de consument; alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:
  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

  Elke wanbetaling maakt eventueel andere openstaande bedragen opeisbaar en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.